Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου εν τω δήμω Πελλάνης


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘ. 198, ΕΤΟΣ 1882, ΣΕΛ.1362
051. - Αριθ. 12014, 4477
ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολείου εν τω δήμω Πελλάνης.
[...] εγκρίνομεν την σύστασιν σχολείου αρρένων εν Αλευρού του δήμου Πελλάνης (Λακωνίας) δαπάναις του δήμου, χορηγούντος και του δημοσίου ανάλογον συνδρομήν.
17 Δεκ. 1882
Ε. τ. Κ φ. 198, 20 Δεκ. 1882.

πηγή: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ