Ματαίωση καρναβαλικών εκδηλώσεων Δήμου Σπάρτης

28.02.2020

Σύμφωνα με την αρ. 13776/27.02.20 κοινή Υπουργική Απόφαση, αποφασίστηκε η ματαίωση των Καρναβαλικών Εκδηλώσεων σ΄όλη την χώρα, λόγω άμεσου κινδύνου δημόσιας  υγείας.

Καλούνται όλοι οι φορείς να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο της Απόφασης αυτής.

Η μη συμμόρφωση επισύρει τις πολύ αυστηρές συνέπειες της παραγράφου 6 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ Α΄42).

Ο Δήμαρχος
Πέτρος Δούκας