Π.Ε. Λακωνίας: Δασικός χάρτης και υποβολή αντιρρήσεων

10.03.2021 

Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης της Λακωνίας. Ορίστηκαν οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων.

Αποφασίστηκε η ανάρτηση του δασικού χάρτη για το σύνολο της Π.Ε. Λακωνίας. Υλοποιείται δε, κατόπιν της υπ’αριθμ 35730/26-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΒ3ΟΡ1Φ-ΦΧΡ) απόφασης, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Δασών Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 12η Μαρτίου 2021 με καταληκτική ημερομηνία την 24η Ιουνίου 2021.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι 20 ημέρες, δηλαδή έως τις 14 Ιουλίου 2021.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με την συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.

Οι αντιρρήσεις αφορούν μόνον την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Πηγή: Notos Press