Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Κτηματολόγιο στην Λακωνία

12.01.2019 (Ενημέρωση 15.09.2019)

Ανάλυση του δικηγόρου Χρ. Τσίχλη στον «Λακωνικό Τύπο»

Ξεκίνησε η διαδικασία κτηματογράφησης των εναπομεινάντων περιοχών της Λακωνίας. Με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, θα καταργηθούν όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας μας. Με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, θα καταργηθεί ο θεσμός της Χρησικτησίας. Η δήλωση στο Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική. Εάν δεν δηλωθεί ένα ακίνητο, τότε θα χαρακτηριστεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη και μεταγενέστερα θα κατοχυρωθεί υπέρ του Δημοσίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής των δηλώσεων, απαιτείται δικαστική απόφαση προκειμένου να αποχαρακτηριστεί το αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητο. Με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, θα επιβληθεί ΜΟΝΙΜΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΕΛΟΣ ένα τοις χιλίοις στα ακίνητα. Η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος ΔΕΝ είναι υποχρεωτική, αλλά είναι υποχρεωτικός ο εντοπισμός του ακινήτου στο γραφείο κτηματογράφησης ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Για την κατάθεση δήλωσης από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση με απλή υπογραφή, χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Προαιρετική καθίσταται και η κατάθεση βεβαίωσης μετεγγραφής του τίτλου, η οποία μπορεί να κατατεθεί μεταγενέστερα, αφού το Υπουργείο εξετάζει πολλές καταγγελίες για σοβαρά λάθη συγκεκριμένων υποθηκοφυλάκων (τα οποία υποθηκοφυλακεία της χώρας, θα καταργηθούν με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου). Σε περίπτωση επίκλησης έκτακτης χρησικτησίας και επίκλησης τίτλου για ένα ακίνητο, υπερισχύει πάντοτε ο τίτλος. Σε περίπτωση επίκλησης τίτλου και δικαστικής απόφασης για ένα ακίνητο, υπερισχύει πάντοτε η δικαστική απόφαση.                       

Διαδικασία: Προσκομίζεις την δήλωση κτηματολογίου στο γραφείο κτηματογράφησης. Υπολογίζουν το τέλος κτηματογράφησης και γίνεται προσωρινή καταχώριση της δήλωσης. Καταβάλλεις στην τράπεζα το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ανωτέρω τέλος και επιστρέφεις με την απόδειξη πληρωμής, ώστε να λάβει χώρα η οριστική καταχώριση της δήλωσης. Εάν επιλέξεις την ηλεκτρονική υποβολή, βασική προϋπόθεση είναι να έχεις e-mail, πιστωτική κάρτα και να σαρώσεις - σκανάρεις τα δικαιολογητικά.                 

Δικαιολογητικά: 1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, 2) Φωτοτυπία τίτλου (συμβόλαιο ή δικαστική απόφαση), 3) Φωτοτυπία εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό εφορίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ κτλ).                         
Στο κτηματολόγιο καταγράφονται μόνο τα ακίνητα και όχι τα κινητά. Πρόκειται για την διαδικασία καταγραφής εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, οίκηση, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος κτλ). Το σταθερό σκέλος των 35 ευρώ ανά δικαίωμα, καταβάλλεται στην αρχή της διαδικασίας κτηματογράφησης.

Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης), καταβάλλεται τέλος 20 ευρώ, εφόσον έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου. Για το δικαίωμα υψούν, καταβάλλεται τέλος 35 ευρώ, εφόσον προβλέπονται χιλιοστά επί του οικοπέδου. Για τα κτήματα που βρίσκονται στον ίδιο Δήμο, καταβάλλεις τέλος μόνο για δύο (δηλαδή 70 ευρώ) και δηλώνεις το σύνολο των κτημάτων.                       
Η κληρονομιά με διαθήκη δηλώνεται με το αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Η κληρονομία χωρίς διαθήκη δηλώνεται με το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Και στις δύο περιπτώσεις, χρήσιμο είναι να προσκομιστεί και φωτοτυπία του τίτλου ιδιοκτησίας του αποβιώσαντος για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Για την επίκληση έκτακτης χρησικτησίας, ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, υποβάλλονται τα παρακάτω ενδεικτικά αποδεικτικά (αρκεί ένα από τα κάτωθι), τα οποία αποτελούν ένδειξη για την άσκηση πράξεων νομής και παρέχουν έρεισμα, αν καλύπτουν χρονική περίοδο είκοσι ετών (20 ετών): 1)Υποθήκες και εν γένει βάρη στο ακίνητο, 2) Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, 3) Συμβόλαιο όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου, 4) Πράξη αναγνώρισης ορίων, 5) Μισθωτήρια που εμφανίζουν τον δηλούντα ως εκμισθωτή, 6) Δηλώσεις ενώπιον δημοσίων αρχών π.χ. δηλώσεις Ε9 εφορίας, 7) Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου, 8) Αποδείξεις καταβολής τελών που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου, 9) Αποδείξεις ΔΕΚΟ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κλπ προς τον δηλούντα, 10) Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο για εργασίες στο ακίνητο, εφόσον καλύπτουν χρονική περίοδο πέραν της 20ετίας, 11) Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν με εντολή του δηλούντος ως κύριος, 12) Ένορκες βεβαιώσεις δύο ή περισσοτέρων μαρτύρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή δηλώσεις δύο ή περισσοτέρων μαρτύρων ενώπιον συμβολαιογράφου.

Έχει κριθεί νομολογιακά, ότι απλό έγγραφο πώλησης, το οποίο φέρει θεωρημένο γνήσιο υπογραφής του πωλητή (χωρίς να ακολουθήσει συμβολαιογραφικό έγγραφο), έχει Δικαστική χρήση και αποδεικνύεται δικαστικά η πρόθεση παράδοσης νομής ακινήτου.

Οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα υποβολής δήλωσης εντός της προθεσμίας που τάσσει το Κτηματολόγιο και μέχρι την ανάρτηση. Μετά την ανάρτηση, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσφύγουν μόνο δικαστικώς, με αίτηση εκούσιας δικαιοδοσίας.

Το μεταβλητό σκέλος επιμερίζεται στους τυχόν συνδικαιούχους (συγκύριους ή επικαρπωτή).

Τέλος, η ευρωπαϊκή ένωση ενέκρινε παλαιότερα πίστωση για το Κτηματολόγιο, αλλά τα χρήματα δεν κατέληξαν στον σκοπό αυτό, με συνέπεια να πληρώνει ο πολίτης ακριβά την διαδικασία Κτηματογράφησης. Εάν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληγαν στο Κτηματολόγιο, η υποβολή δήλωσης θα ήταν δωρεάν.

Χρήστος Ηλ. Τσίχλης
Δικηγόρος Αθηνών - Συνεργάτης του Ελληνικού Κτηματολογίου

Πηγή: Λακωνικός Τύπος

Περισσότερες πληροφορίες

www.ktimalakonia.gr

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων: 07/01/2019
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού): 29/11/2019
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού): 29/11/2019

Γραφείο Κτηματογράφησης Σπάρτης
Διεύθυνση: Όθωνος Αμαλίας 107, Τ.Κ. 23100 Σπάρτη
Τηλέφωνο: 27310-83185
Ημέρες & ¨Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 08:30-16:30 και Τετάρτη 08:00-20:00

Γραφείο Κτηματογράφησης Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βεΐκου 137 (1ος όροφος των κτιριακών - μη αγωνιστικών εγκαταστάσεων), Γαλάτσι, Τ.Κ. 11146
Ημέρες & ¨Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 08:00-16:00 και Τετάρτη 08:00-20:00